Privacy beleid
Kijk op jezelf geeft veel om jouw privacy. Wij gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over jou en jouw gebruik van onze diensten hebben verzameld. Wij stellen jouw gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden. Dit privacy beleid is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop ontsloten dienstverlening van Kijk op jezelf. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 24/05/2018, met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies.

Wij behouden te allen tijde het recht ons privacy beleid te wijzigen. Op deze pagina vindt je echter altijd de meest recente versie. Als het nieuwe privacy beleid gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens met betrekking tot jou verwerken, dan brengen wij jou daarvan per e-mail op de hoogte.

Laatst bijgewerkt: mei 2018
Heb je vragen of opmerkingen over het verwerken van je persoonsgegevens op Kijk op jezelf? Neem contact met ons op via ons contactformulier of het onderstaande adres.Kijk op jezelf
Boccherinistraat 35
1901 VB Castricum
PRIVACY
Jouw privacy
Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat wij, als jouw behandelende therapeut, een dossier aanleggen. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Jouw dossier bevat aantekeningen over jouw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.
Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor jouw behandeling noodzakelijk zijn en die wij, na jouw expliciete toestemming, hebben opgevraagd bij een andere zorgverlener zoals bijvoorbeeld bij de huisarts.

Wij doen ons best om jouw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat wij:
zorgvuldig omgaan met jouw persoonlijke en medische gegevens, en er voor zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot jouw gegevens.

Als jouw behandelende therapeuten hebben wij als enige toegang tot de gegevens in jouw dossier. Wij hebben een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim)
Gegevensgebruik
De gegevens uit jouw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:
- Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar.  Dit gebeurt alleen met jouw expliciete toestemming.
- Voor het gebruik voor waarneming, tijdens onze afwezigheid.
- Of voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing (intervisie).
- Een klein deel van de gegevens uit jouw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat wij of onze administrateur, een factuur kunnen opstellen.

Als wij vanwege een andere reden gebruik willen maken van jouw gegevens, dan zullen wij jou eerst informeren en expliciet jouw toestemming vragen.

Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 15 jaar bewaard.
Privacy op de zorgnota
Op de zorgnota die jij ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat jij deze nota kan declareren bij jouw zorgverzekeraar.
· Jouw naam, adres en woonplaats
· Jouw geboortedatum
· De datum van de behandeling
· Een korte omschrijving van de behandeling, zoals bijvoorbeeld ‘psychosociaal consult’
· de kosten van het consult.

Privacy bij vergoede hulp
Wanneer gekozen wordt voor vergoede hulp zal gegevensoverdracht plaats vinden naar de gemeente waar de cliënt woonachtig is. De volgende gegevens worden verstrekt: BSN, naam, periode hulp en het zorgproduct. Deze gegevensoverdracht is noodzakelijk bij vergoeding van de hulp.

Bezoek website
Onze webite is ontwikkeld volgens ‘Privacy by default’.  Dat wil zeggen dat we geen persoonsgegevens vragen, oogsten of opslaan tenzij jij er zelf voor kiest iets met ons te delen.Wanneer je ons bezoekt wordt je bezoek anoniem bijgehouden door Google Analytics. Zo kunnen wij de website beter maken en blijft tegelijkertijd jouw privacy gewaarborgd. Je communiceert met de server via een beveiligde SSL verbinding.Je kunt onze website bekijken zonder verdere gegevens aan ons te verstrekken.Indien je - naast lezen- gebruik wilt maken van onze verdere diensten op, is het vaak noodzakelijk om enkele gegevens te delen (zoals je email adres).  Hieronder leggen we uit hoe met deze gegevens omgaan.

Als je ons een bericht stuurt
Wanneer je ons een bericht stuurt via Contact wordt naast je naam, email adres en het bericht dat je stuurt je IP adres opgeslagen. Met het IP adres doen wij verder helemaal niets.Als je ons een email stuurt bewaren we je bericht maximaal 6 maanden jaar in onze outlook mailbox.
Nieuwsbrief
We versturen de Kijk op jezelf nieuwsbrief gemiddeld eenmaal per maand, met af en toe een extra mailing rondom speciale gebeurtenissen. Wanneer je ingeschreven staat voor de nieuwsbrief kun je je afmelden door middel van de ‘Uitschrijven’ link onderaan iedere mail.Wanneer je je uitschrijft worden je gegevens  permanent uit het systeem verwijderd.

Het delen van gegevens
We delen nooit meer gegevens dan nodig is om een dienst te leveren. We delen gegevens altijd in lijn met de Europese regelgeving, volgens een verwerkingsovereenkomst en natuurlijk wanneer hiervoor een wettelijke verplichting geldt.

En verder
Je hebt het recht om je opgeslagen persoonsgegevens bij Kijk op jezelf in te zien, aan te laten passen en/of permanent te laten verwijderen. Neem hiervoor contact met ons op.Indien je vragen, opmerkingen of klachten hebt ten aanzien van de verwerking van je persoonsgegevens op Kijk op jezelf kun je altijd contact met ons opnemen. Je hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als je er met ons niet uit komt.